ISOC – GEORGIA-ს დირექტორთა საბჭოს არჩვენვები 2021

ISOC – GEORGIA-ს დირექტორთა საბჭოს არჩვენვები 2021

2021 წლის 25-27 ივნისს ჩატარდა ISOC-Georgia-ს დირექტორთა საბჭოს არჩევნები.
დირექტორთ საბჭოს წევრებად ერთი წლის ვადით არჩეული არიან:

  • რატი სხირტლაძე – თავმჯდომარე, LinkedIn
  • დავით ბირმანი – თავმჯდომარის მოადგილე, LinkedIn
  • გიგა გოთოშია – ხაზინადარი, LinkedIn
  • ელე ლომსაძე – საბჭოს მდივანი, LinkedIn
  • ნინო პავლიაშვილი, LinkedIn
  • კონსტანტინ სტალინსკი, LinkedIn
  • დავით ყიფიანი, LinkedIn